قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبان ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبان ماه ۱۳۲۴- مصوب اول آذر ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و مخارج وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مخارج منظور در بودجه‌کل کشور را در ماه آبان ۱۳۲۴ طبق اعتبارات مصوب ۱۳۲۳ و با رعایت تبصره ۱ و ۳ ماده واحده مصوب دوم آبان ماه ۱۳۲۴ پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی