قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۰ - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۳۰


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در مهر ماه ۱۳۳۰ مطابق قانون یک دوازدهم فروردین ماه ۱۳۳۰ مصوب پنجم‌اردیبهشت ماه سال جاری از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه پنجشنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت