قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۷

ماده واحد - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در تیر ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده واحده‌قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه مربوطه از درآمدعمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

جزء ۱ - تا موقعی که در باب جمع‌آوری مازاد غله قانون خاصی به تصویب نرسیده‌است دولت می‌تواند برای جمع‌آوری مازاد غله و تأمین سایرمواد خواربار در مورد محصول سال جاری از همان اختیارات ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۱ استفاده نماید ولی در هر حال مازاد فقط از سهم‌مالکانه اخذ می‌شود و آنهم در صورتی است که از سه تن تجاوز نماید.

جزء ۲ - کتابها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود با از داخله به خارجه فرستاده می‌شود از پرداخت هر گونه حق گمرک و عوارض معاف‌خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و نظایر آن که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود.

جزء ۳ - ماشین آلات و لوازم آزمایشگاهها و کتابهایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات برای مدارس و دانشکده‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه‌مجانی و بلاعوض واگذار و اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود.

جزء ۴ - دولت مکلف است وجوهی را که بابت صدی سه اجناس انحصاری و وجوه مأخوذه از بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی‌جمع‌آوری شده‌است به شهرداریهای شهرستانها پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار جزء است در جلسه دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت