قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن ماه سال ۱۳۲۴ - مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه‌کل کشور را در بهمن ۱۳۲۴ طبق اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ و با رعایت تبصره ۱ و ۳ ماده واحده مصوب دوم آبان ۱۳۲۴ پرداخت نماید.

تبصره - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که از اول بهمن ماه ۱۳۲۴ مادام که قانون جدید استخدام کشوری و یا قانون استخدام مهندسین به‌تصویب نرسیده به کلیه مهندسین که در خدمت دولت یا بنگاهها و بانکهای دولتی هستند و پایه تحصیلاتشان لیسانس یا بالاتر (‌فوق‌لیسانس یا دکترا)‌شناخته شده باشد علاوه بر حقوق و مزایایی که فعلاً به آنها داده می‌شود مبلغی به نام کمک‌هزینه مهندسی به ترتیب زیر پرداخت گردد:

نسبت به حقوق ثابتی که دریافت می‌دارند برای یک هزار ریال اول صدی شصت.برای مازاد یک هزار ریال تا دو هزار ریال صدی چهل.به مهندسینی که حقوق ثابت آنها بیش از پنج هزار ریال است از این بابت چیزی پرداخت نخواهد شد و برای آنهایی که حقوق ثابتشان بین چهار هزار وپنج هزار ریال است تفاوت حقوق ثابت آنها تا پنج هزار ریال.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره‌است در جلسه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی