قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ - مصوب ۵ خرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ رامطابق قانون یک دوازدهم فروردین ماه ۱۳۳۰ مصوب پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یکشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


- نگاه کنید به