قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۷ دی ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و‌ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت آذر ماه ۱۳۳۱ طبق قانون اجازه پرداخت آبان ماه ۱۳۳۱ مصوب بیستم آذر ماه را از محل درآمد‌عمومی کشور پرداخت نمایند.

‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۱۸ - ۱۹