قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه سال ۱۳۳۰ - مصوب ۱۰ دی ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در آذر ماه ۱۳۳۰ در حدود قانون یک دوازدهم فروردین ماه ۱۳۳۰ مصوب پنجم اردیبهشت سال‌جاری و با رعایت مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری پرداخت نماید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت