قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور را از بابت آبان ماه ۱۳۳۱ بر طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه ۱۳۳۱ مصوب دوازدهم امرداد ماه ۱۳۳۱ (‌به استثنای مقرری و مزایای آقایان سناتورهای سابق) از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نمایند.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه پنجشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم -از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۱۸