قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در آبان ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ "‌اعم از این که در اسفند ۱۳۲۶‌پرداخت شده باشد یا در جریان سال ۱۳۲۷ بابت اسفند ماه ۱۳۲۶ پرداخت شده است"

با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

تبصره ۱ - مبلغ یکصد و سی میلیون ریال اضافه اعتبار کمک هزینه کارمندان موضوع ماده ۶۷ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۲۷ کشور و از نظر تأمین‌کمک ترفیع و اضافات قانونی کارمندان و خدمتگزاران تصویب و اجازه داده می‌شود مطابق قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه از درآمد عمومی سال جاری‌کشور پرداخت شود.

تبصره ۲ - استرپتومایسین دوای مخصوص مسلولین از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و غیره معاف می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت