قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس شورای ملی بابت هزینه تیر ماه ۱۳۲۲ و تفاوت بهای نان و کمک به کارمندان و‌ خدمتگزاران مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس بابت هزینه تیر ماه ۱۳۲۲ و تفاوت بهای نان و کمک به کارمندان وخدمتگزاران مجلس- مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۲

ماده اول - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه ماه تیر۱۳۲۲ مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند ۱۳۲۱ از وزارت دارایی‌دریافت نموده و بپردازد.

ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و بیست و هشت هزار و ششصد ریال (۱۲۸۶۰۰ ریال) در وجه کارپردازی مجلس بابت‌تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و چاپخانه مجلس تا آخر تیر ماه ۱۳۲۲ و برای مساعدت به کارمندان پایه یک و دو و خدمتگزاران مجلس و چاپخانه وکارگران چاپخانه به هر یک مبلغ دویست ریال به رسم کمک‌هزینه تیر ماه بپردازد و این کمک برای ماههای بعد هم تا آخر سال ۱۳۲۲ در بودجه تفصیلی‌مجلس منظور گردد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری