قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۱۲ امرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی[۱]

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و‌ادارات بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف کشور را از بابت تیر ماه ۱۳۳۱ بر طبق قانون یک دوازدهم فروردین ماه ۱۳۳۰ از محل درآمد عمومی سال‌جاری کشور پرداخت نماید.


‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ . ص. ۱۷