قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۹ - مصوب اول مرداد ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی [۱]


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و مزایا و کمک کارمندان و خدمتگزاران و سایر مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌هاو ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مخارج منظور در بودجه کل کشور را در تیر ماه ۱۳۲۹ در حدود یک دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ و بارعایت قانون بودجه سال مذکور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال ۱۳۲۹ کشور پرداخت نماید.

اعتبار بودجه مجلس سنا در تیر ماه کماکان در حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال برسم علی‌الحساب تأدیه و پس از تصویب بودجه مربوطه‌محسوب خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع