قانون اجازه پرداخت یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال مطالبات هیات عمران بین‌المللی آمریکا در ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf


قانون اجازه پرداخت یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال مطالبات هیات عمران بین‌المللی آمریکا در ایران - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا حدود مبلغ یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال (۱۱۲۵۰۰۰۰۰) اقساط مطالبات هیأت‌عمران بین‌المللی آمریکا در ایران را بابت تفاوت تسعیر و حقوق و عوارض کالاهای وارده از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دوشمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا: روز دوشنبه یازدهم آذر یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی