New Server

قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز‌ نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز‌نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۲.۲۲

‌ماده واحده - به موجب این قانون به هر یک از دانشجویان دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که داوطلب خدمت در رشته‌های فنی و‌تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی باشند با سپردن تعهد انجام خدمت معادل سه برابر مدت تحصیل (‌حداکثر ده سال) کمک هزینه‌تحصیلی ماهانه به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

۱ - در سالهای اول و دوم و سوم به ترتیب مبلغی که معادل حقوق ماهانه دانشجویان سالهای یکم و دوم و سوم دانشکده افسری.

۲ - از سال چهارم به بعد معادل حقوق سال قبل به اضافه یک هزار ریال.

‌تبصره ۱ - دانشجویانی که از اول بهمن ماه ۱۳۵۳ انتخاب شده‌اند و در تاریخ تصویب این قانون به منظور تکمیل کادر فنی ارتش شاهنشاهی با‌سپردن تعهد خدمت مشغول تحصیل می‌باشند مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

‌تبصره ۲ - رشته‌های فنی و تخصصی مذکور در این ماده و همچنین نحوه اجرای این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت جنگ‌می‌رسد تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۳ - به دانشجویان داوطلب برای خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی ماهانه مبلغ ۲۵۰۰ ریال به عنوان کمک کرایه مسکن پرداخت‌می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) در جلسه‌روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی