قانون اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیایی‌بررسی نیروی انسانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیایی‌بررسی نیروی انسانی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۲۰

‌ماده واحده - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود از سال ۱۳۴۸ سالیانه دو هزار دلار به عنوان کمک به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر‌بین‌المللی کار در تورن (ایتالیا) و همچنین برای سالهای ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ جمعاً مبلغ دو هزار و نهصد و پنجاه و سه دلار در سه قسط متساوی به صندوق‌اعتبارات مخصوص ملل متحد بابت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در مورد طرح آسیایی بررسی نیروی انسانی از محل اعتبار بودجه کل کشور‌پرداخت نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۸٫۳.۱۲ در جلسه روز سه‌شنبه بیستم خرداد ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و هشت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی