New Server

قانون اجازه پرداخت کسر مخارج دایره سیاسی اداره نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه پرداخت کسر مخارج دائره سیاسی اداره نظمیه - مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۰۹

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ هفت هزار و پانصد و سی و شش تومان علاوه بر اعتبار مصوب مخارج دائره سیاسی اداره‌نظمیه از محل اعتبار نظمیه‌های ولایاتی که در هذه‌السنه تشکیل نشده‌است بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر