قانون اجازه پرداخت کسر بودجه سنه ۱۳۰۳ وزارت عدلیه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی


Majlis Melli 5.pdf

قانون اجازه پرداخت کسر بودجه سنه ۱۳۰۳ وزارت عدلیه - مصوب ۵ دلو ۱۳۰۳ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ چهار صد و بیست و یک هزار و نهصد و پنجاه قران کسر بودجه ۱۳۰۳ وزارت عدلیه را به قرار ذیل‌جبران نماید:

  • از صرفه‌جویی یک‌ساله ۱۳۰۳ بودجه وزارت عدلیه ۲۱۰۵۰۰ قران
  • از صرفه‌جویی بودجه سالیانه ۱۳۰۳ سایر وزارتخانه‌ها ۲۱۱۴۵۰ قران

................................

۴۲۱۹۵۰ قران

تبصره - ماده (۹) قانون بودجه ۱۳۰۳ مصوب ۱۱ جدی سیچقان ئیل بعد از وضع مبلغ فوق‌الذکر به قوت خود باقی خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و تبصره‌است در جلسه پنجم دلو یک هزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک