New Server

قانون اجازه پرداخت چهل تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشاردیوان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون راجع به چهل تومان شهریه ورثه مرحوم مشار دیوان - مصوب ۱۸ حمل ۱۳۰۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که از اول حمل سنه ماضیه ایت ئیل ماهی چهل تومان به ورثه مرحوم مشار دیوان که جزء شهریه‌ها بوده و ازقلم افتاده‌است به شرح ذیل تأدیه و پرداخت نماید.

به میرزا محمود خان ولد مشار دیوان تا سن بیست سالگی برای مخارج تحصیل (۲۰) بیست تومان

به خانم ملوک - رفعت‌الملوک - صدرالملوک - بدرالملوک طوبی خانم صبایای مرحوم مشار دیوان تا سن ۱۶ سالگی (۲۰) بیست تومان

و گوهرتاج خانم عیال آن مرحوم مادام که شوهر اختیار نکرده‌است (۲۰) بیست تومان