قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور - مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری اعتبارات هزینه‌های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات‌فرمانداریهای کل بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور علاوه نموده در حدود مقررات وقوانین مربوطه پرداخت نماید اعتبار مزبور تا شش ماه در سال جاری قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.