قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهار صد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ به منظور اجرای قانون تعلیمات عمومی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ به منظور اجرای قانون تعلیمات‌عمومی - مصوب ۹ مهر ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است مبلغ پنجاه میلیون و چهارصد هزار اعتبار اضافی اعطایی به وزارت فرهنگ در امسال را از اول مهر ماه۱۳۲۳ به مصرف اجرای قانون تعلیمات اجباری از حیث ترمیم حقوق و اجرای اشل جدید منظور در ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری (‌به استثنای تبصره۱ و تبصره ۲ آن) و تأسیس و تکمیل دانشسراهای مقدماتی و کلاسهای کمک آموزگاری و تأسیس و تکمیل آموزشگاههای مرکز و شهرستانها ودهستانها و هزینه مربوط به آنها و همچنین کمک به آموزشگاههای ملی و کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت برساند.

تبصره ۱ - اضافه کمک به کارمندان دولت مصوب ۲۳ شهریور ۲۲ شامل آن قسمت از ترمیم حقوق مربوط به اجرای قانون تعلیمات اجباری که به‌موجب این ماده برقرار می‌گردد نخواهد بود.

کمکی که به آموزشگاههای ملی می‌شود از طرف وزارت فرهنگ به معلمین مدارس ملی به نسبت حقوقشان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ - دولت مکلف است نقشه ده‌ساله برای ساختمان دبستانها و یا خرید خانه‌های مناسب برای دبستانها در تمام شهرستانها و بخشها ودهستانها تنظیم نماید و به وسیله تحصیل وام طویل‌المدت از بانکهای داخلی آن را عملی نماید و وام مزبور را از محل اعتبارات ساختمانی و اعتبارکرایه خانه مدارس منظور در بودجه‌های سالانه وزارت فرهنگ و همچنین از محل صرفه‌جوییهای پرسنلی بودجه‌های سالانه وزارت فرهنگ مستهلک‌سازد.


تبصره ۳ - وزارت فرهنگ مجاز است در هر محل که ضروری بداند برای اجرای قانون تعلیمات عمومی از ابنیه‌ای که به موجب هبه‌نامه املاک‌پادشاه سابق به دولت واگذار شده‌است جهت آموزشگاهها یا بهداری آموزشگاهها مجاناً استفاده نماید.

تبصره ۴ - وزارت فرهنگ مکلف است برای باسواد کردن کارگران کارخانجات دولتی با وزارت بازرگانی و پیشه و هنر همکاری نماید که در ظرف‌سه سال خواندن و نوشتن و حساب کردن را به وسیله تأسیس کلاسهای مخصوص به کارگران بیاموزند و صاحبان کارخانجات ملی را هم مکلف سازندکه با دستور وزارت فرهنگ به تأسیس این گونه کلاسها در داخل کارخانه اقدام نمایند.

تبصره ۵ - دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۳ قانون سازمان جدید وزارت فرهنگ را طبق احتیاجات و به مقتضای اوضاع فعلی کشور تهیه‌و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی