New Server

قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور - مصوب ۱۰ مهر ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد هزار لیره جهت هزینه‌های راه‌آهن و بندر شاهپور از اندوخته کشور برداشت و به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری