قانون اجازه پرداخت پانصد تومان شهریه ورثه مرحوم آیت‌الله بهبهانی بدون کسر

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت پانصد تومان شهریه ورثه مرحوم آیت‌الله بهبهانی بدون کسر - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود ماهی پانصد تومان شهریه خانواده و ورثه مرحوم آیت‌الله بهبهانی را بدون کسر از اول حمل ایت ئیل۱۳۰۱ توسط حجت‌الاسلام آقای آقا میرزا سید محمد بهبهانی کارسازی دارد.