قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی - مصوب ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰) برای مخارج انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی‌از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.


تبصره ۱ - بقیه مصارف انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی که به واسطه انقضای دوره عمل و برگشت اعتبار پرداخت نشده از محل بیست‌میلیون ریال اعتبار بالا قابل پرداخت خواهد بود.


تبصره ۲ - هزینه سفر نمایندگان درجه یک مجلس سنا را از محل اقامت تا مرکز انتخابات و بالعکس به قرار هر شش کیلومتری ده ریال از اعتبارمزبور پرداخت نماید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه یکشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


قانون بالا در جلسه دوم آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا تأیید شده‌است