New Server

قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۲۰

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام عملیات نظامی فوق‌العاده که برای صیانت و حفظ حاکمیت در مرزهای کشور لازم باشد‌اعتبار هزینه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را با تصویب هیأت وزیران تعهد و از محل درآمدهای عمومی پرداخت نماید.

‌اعتبار هزینه‌های مازاد بر بودجه مصوب سالانه که به موجب این قانون صورت می‌گیرد ضمن متمم بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

‌تبصره - انجام هزینه‌های فوق مشمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز سه‌شنبه‌بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی