New Server

قانون اجازه پرداخت مستمری غلامرضا خان امیرپنجه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت مستمری غلامرضا خان میرپنجه از قرار تومانی تومان - مصوب ۲۴ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که وزارت مالیه مبلغ چهارصد تومان مستمری غلامرضا خان امیر پنجه را به مناسبت سابقه‌خدمت در نظام و غارت‌زدگی و خسارت وارده در جنگ با سمیتقو از بابت سنه ماضیه ایت ئیل و هذه‌السنه تنگوز ئیل از قرار تومانی تومان تأدیه نماید.