قانون اجازه پرداخت مستمریات چهارنفر شاهزادگان عظام

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت مستمریات چهار نفر شاهزادگان عظام - مصوب ۲۸ حوت ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مستمریات شاهزادگان عظام را به ترتیب ذیل بالتمام از قرار تومان تأدیه و پرداخت نماید.

شاهزاده سالارالسلطنه شش هزار ۶۰۰۰ تومان

شاهزاده رکن‌السلطنه شش هزار ۶۰۰۰ تومان

شاهزاده یمین‌الدوله شش هزار ۶۰۰۰ تومان

شاهزاده عضدالسلطنه شش هزار ۶۰۰۰ تومان