New Server

قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۰٫۹.۸

‌ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود از تاریخ یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه مزایای ویژه‌ای بر حسب نوع و محل خدمت و‌سختی کار به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی برابر آیین‌نامه‌هایی که از طرف وزارت جنگ تنظیم و به تصویب کمیسیونهای بودجه و نظام‌مجلسین خواهد رسید بپردازد.

‌اجرای این قانون مانع پرداخت مزایای موضوع ماده ۶۰ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۸.۱۱ در جلسه روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی