قانون اجازه پرداخت ماهی یک هزار تومان در حق هریک از شاهزادگان عظام عضدالسلطان و نصرت‌السلطنه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت ماهی یک هزار تومان در حق هر یک از شاهزادگان عظام (‌عضدالسلطان و نصرت‌السلطنه) - مصوب ۲۶ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید شهریه هر یک از شاهنشاهزادگان عظام عضدالسلطان و نصرت‌السلطنه از ابتدای هذه‌السنه‌تنگوز ئیل از قرار ماهی یک هزار تومان تأدیه شود.