New Server

قانون اجازه پرداخت قیمت ۸۹ شماره روزنامه رسمی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت قیمت طبع ۸۹ شماره روزنامه رسمی - مصوب ۲۸ دلو ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ سیصد و هفتاد و سه تومان و دو قران بابت قیمت طبع ۸۹ شماره روزنامه‌رسمی که در سنوات ماضیه لوی ئیل و یونت ئیل علاوه بر بودجه وزارت داخله توسط مؤیدالممالک پرداخت و تا به حال تأدیه نشده‌است از بقایای‌مالیاتی سنه ماضیه تخاقوی ئیل و ماقبل آن به ورثه آن مرحوم عاید دارند.