New Server

قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۳.۳۱

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به دانش‌آموزان آموزشگاههای گروهبانی موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی و همچنین آن عده از‌دانشجویان و هنرجویان نیروهای مسلح شاهنشاهی که در هنرستانهای موسیقی کشور تحصیل می‌نمایند علاوه بر حقوقی که برابر قانون تعلق می‌گیرد‌فوق‌العاده‌ای به شرح زیر پرداخت می‌شود:

‌دانشجویان هنرستانهای عالی موسیقی کشور ماهانه ۳۰۰۰ ریال هنرجویان هنرستانهای موسیقی کشور ماهانه ۲۰۰۰ ریال دانش‌آموزان آموزشگاههای‌موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی ماهانه ۱۵۰۰ ریال.

‌تبصره - پرداخت فوق‌العاده به هنرجویان و دانش‌آموزان مشمول این قانون مشروط بر این است که حداقل گواهینامه پایان دوره اول متوسطه یا‌پایان دوره راهنمایی را داشته باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۵٫۳.۱۵، در جلسه روز سه‌شنبه اول تیر ماه دو هزار و‌پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی