New Server

قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوایر صحیه و مباشرت اداره نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوائر صحیه و مباشرت اداره نظمیه - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل مبلغ ششصد و شصت تومان از محل صرفه‌جویی بودجه سنه ۱۳۰۹ اداره‌نظمیه برای کرایه محل دوائر صحیه و مباشرت آن اداره تخصیص داده بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر