قانون اجازه پرداخت سیصد خروار شلتوک حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت سیصد خروار شلتوک حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ از قرار خرواری (‌بوقر بلده بیست من است) دوتومان - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که سیصد خروار شلتوک حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ را در هر سنه مطابق نرخ عادله شلتوک در سرمحصول کارسازی داشته و از بابت سنه ماضیه ایت ئیل ۱۳۰۱ و هذه‌السنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ حق‌الارض مزبور را از قرار خرواری (‌بوقر بلده بیست من‌است) دو تومان تأدیه و پرداخت نماید.