قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال جهت تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال جهت تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۲۹ مجلس سنا.


ماده واحده - وزارت دارایی مکلف است تا معادل مبلغ سه میلیون ریال از محل صرفه‌جویی‌های بودجه کل کشور (‌در حدود مقررات قانون‌محاسبات عمومی) برای تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم علاوه بر بودجه مصوب در اختیار دانشکده پزشکی بگذارد - این مبلغ بدواً درقسمت خراب و سوخته شده مصرف شده و چنانچه مبلغی باقی ماند در سایر قسمتهای بیمارستان به مصرف خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه عصر روز سه‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه نوزدهم مهر ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته‌است