قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال به طور علی‌الحساب به مجلس سنا از درآمد عمومی سال ۱۳۲۹ کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال به طور علی‌الحساب به مجلس سنا از درآمد عمومی سال ۱۳۲۹ کشور - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ [۱]


ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می شود برای مصارف هزینه جاری مجلس سنا در دوازدهم مصوب دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ مبلغ سه میلیون ریال به رسم علی‌الحساب از درآمد عمومی سال جاری کشور تادیه و پس از تصویب بودجه کل کشور و تصویب بودجه مجلس سنا محسوب و واریز نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یکشنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر عبدالله معظمی

منبع