قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم بودجه ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی بابت سه‌ماهه امرداد و شهریور و مهر ماه ۱۳۲۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم بودجه ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی بابت سه‌ماهه مرداد و شهریور و مهر ماه ۱۳۲۶ - مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۶

ماده واحده - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد معادل (۱۲).(۳) بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۲۴ را بابت حقوق و هزینه سه‌ماهه مرداد و شهریور و مهر ماه ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت و مطابق مقررات بپردازد وبودجه سال ۱۳۲۶ را نیز سریعاً تهیه و تقدیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت