قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه کل کشور بابت دوماهه شهریور و مهر ۱۳۲۳ - مصوب ۲ مهر ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود هزینه ماههای شهریور و مهر ۱۳۲۳ را بر طبق قانون مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی