قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های آذر ماه و دی ماه ۱۳۲۳ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه‌های آذر ماه و دی ماه ۱۳۲۳ کل کشور - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۲۳

ماده اول - وزارت دارایی مجاز است کلیه حقوق و هزینه‌های جاری مستمر و غیر مستمر دوماهه آذر و دی ماه سال ۱۳۲۳ وزارتخانه‌ها و ادارات وبنگاههای بهره‌برداری و بازرگانی و کارخانه‌های دولتی را در حدود دو دوازدهم اعتبار کل بودجه ۱۳۲۲ بر طبق ارقام منظور در بودجه ۱۳۲۲ کل کشور وبودجه‌های تفصیلی همان سال پرداخت نماید.

این پرداختها با رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به بودجه سال ۱۳۲۲ و آن قسمت از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک کارمندان دولت انجام می‌شود.

تبصره ۱ - تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ قانون سه‌دوازدهم مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ تا آخر سال ۱۳۲۳ به قوت خود باقی خواهند بود.

تبصره ۲ - دولت مکلف است بودجه‌های ۱۳۲۴ کل کشور را تا آخر دی ماه ۱۳۲۳ به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اعتبارات و اضافه اعتبارات منظور در بودجه پیشنهادی سال جاری کشور را که مربوط به وزارتخانه یابنگاه مخصوص نیست مطابق فهرست ضمیمه پرداخت نماید.

تبصره ۱ - هزینه‌های مربوط به احتیاجات سالیانه و فصلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی همان قسم که معمولاً به طور سالیانه وفصلی پرداخت می‌شده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۲ - ماده ۲۴ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ تا موقعی که قانون خاصی برای آموزشگاه عالی بهداشت مشهد تصویب نشده به قوت خود باقی‌خواهد بود.

ماده سوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اعتباراتی را که برای ترفیع و اضافات قانونی کارمندان و خدمتگزاران در بودجه‌های تفصیلی سال۱۳۲۳ منظور گردیده برای نیمه دوم سال مطابق مقررات پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی >‌جدول: دوره ۱۴ - جلد ۱ - صفحه ۲۲۷ الی ۲۲۹<

صورت بالا پیوست قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه‌های آذر و دی ماه ۱۳۲۳ بوده و صحیح است.


رییس مجلس شورای - ملی محمدصادق طباطبایی