قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد و شهریور ماه ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد و شهریور ماه ۱۳۳۰

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت امرداد و شهریور ماه ۱۳۳۰ - مصوب ۲۷ امرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در دوماهه مرداد و شهریور ماه ۱۳۳۰ مطابق قانون یک دوازدهم فروردین ماه سال جاری مصوب‌ پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم امرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۴ و ۱۵ امرداد ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - برومند - حائری‌زاده ۳- طرح و خاتمه مذاکره اجازه اعتبار جهت تکمیل ساختمان مقبره و جشن هزاره ابوعلی سینا ۴- طرح و تصویب فوریت گزارش اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا ۵- تقدیم لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- بقیه مذاکره و تصویب اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا ۷- تصویب تقلیل جلسات مجلس به هفته‌ای یک روز تا ۲۰ شهریور ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه