قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ماه ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه خرداد و تیر ۱۳۳۰ - مصوب اول تیر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات دولتی و سایر مصارف کشور را در دوماهه خرداد و تیر ۱۳۳۰ مطابق قانون یک دوازدهم فروردین ماه سال جاری مصوب پنجم اردیبهشت ماه۱۳۳۰ از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه عصر شنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت