قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه اول سال ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال ۱۳۲۹ - مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۲۹ و ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ مجلس سنا[۱]

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزاران و هزینه‌های مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در دوماهه اول سال ۱۳۲۹ در حدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ بارعایت قانون بودجه‌های سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سه‌شنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۴

منبع