قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه اول سال ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال ۱۳۲۹ - مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۲۹ و ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ مجلس سنا[۱]

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزاران و هزینه‌های مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در دوماهه اول سال ۱۳۲۹ در حدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ بارعایت قانون بودجه‌های سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سه‌شنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۴

منبع