قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه آخر سال ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آخر سال ۱۳۲۹ - مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را در دوماهه آخر سال ۱۳۲۹ در حدود دو دوازدهم اعتبارات‌مصوب کمیسیون بودجه منضم به گزارش شماره ۴ مورخ ۱۳۲۹٫۴.۳۱ کمیسیون مزبور با رعایت مقررات مندرج در گزارش مذکور و سایر قوانین ومقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور که مطابق فهرست منضم به گزارش شماره ۴ کمیسیون بودجه وصول می‌شود قابل پرداخت‌نماید.

اعتبار دوماهه آخر سال بودجه مجلس سنا به میزان دو دوازدهم اعتبار پیش‌بینی شده در گزارش شماره ۴ کمیسیون بودجه قابل پرداخت خواهد بود.

میزان مقرری و مزایای ماهیانه هر یک از نمایندگان مجلس سنا از این تاریخ معادل دریافتی ماهیانه هر یک از نمایندگان مجلس شورای ملی می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت