قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه امرداد و شهریور ماه ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه ۱۳۲۹ - مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۲۹


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در دوماهه مرداد و شهریور ماه ۱۳۲۹ در حدود دو دوازدهم‌اعتبارات مصوب کمیسیون بودجه موضوع گزارش شماره ۴ مورخ ۱۳۲۹٫۴.۳۱ با رعایت مقررات لایحه بودجه سال مزبور و سایر قوانین و مقررات‌مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

اعتبار بودجه مجلس سنا در دوماهه مزبور به میزان سه میلیون ریال علی‌الحساب از درآمد عمومی جاری پرداخت و پس از تصویب بودجه آن محسوب‌و به خرج قطعی منظور می‌گردد و تعهدات سال قبل که در بودجه‌های مصوب اعتبار داشته به مأخذ ۲٫۱۲ از اعتبار انتقالی قابل پرداخت خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز سه‌شنبه دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۳