قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۳ اسفند ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور از بابت بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۱ را بر طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۳۱ (‌به‌استثنای حقوق و مزایای سناتورهای سابق) از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۱۹ - ۲۰