قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دوماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور - مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مدلول قانون اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه راجع به اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات‌دولتی و قانون پنجم بهمن و تبصره اول ماده دوم قانون سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه برای فروردین و اردیبهشت ماه یک هزار وسیصد و بیست و چهار قابل اجراء است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی