قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دوماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور - مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مدلول قانون اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه راجع به اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات‌دولتی و قانون پنجم بهمن و تبصره اول ماده دوم قانون سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه برای فروردین و اردیبهشت ماه یک هزار وسیصد و بیست و چهار قابل اجراء است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی