قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دو ماهه تیر و امرداد ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دوماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ - مصوب اول مرداد ۱۳۲۳

‌ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود در ماه تیر و مرداد ۱۳۲۳ از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود (۱۲) . (۳) بودجه‌تفصیلی سال ۲۲ مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت دارد.

‌تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در ماه تیر و‌مرداد ۱۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.

‌تبصره ۲ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را (‌موضوع قانون کمک به کارمندان دولت) را در ماه تیر و‌مرداد ۱۳۲۳ از محل درآمد چاپخانه مجلس مطابق اسفند ماه ۱۳۲۲ بپردازد.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی