قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه سنه ماضیه ۱۳۰۳ برای مخارج مملکتی بابت دو ماه آذر و دی ۱۳۰۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 5.pdf

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه سنه ماضیه ۱۳۰۳ برای مخارج مملکتی بابت دو ماه آذر و دی ۱۳۰۴ - مصوب اول دی ماه ۱۳۰۴ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کلیه مخارج مملکتی را به انضمام شهریه و مستمریات و مصارف و حقوق منتظرین خدمت بابت دوماهه آذرو دی ماه ۱۳۰۴ در حدود دو دوازدهم بودجه سنه ماضیه ۱۳۰۳ به عنوان علی‌الحساب بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین