قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۲۴ مجلس جهت هزینه اعتبار طبع فرهنگ دهخدا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۲۴ مجلس جهت هزینه اعتبار طبع‌فرهنگ دهخدا - مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد که از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس فعلاً مبلغ دویست و پنجاه‌هزار ریال برای هزینه اعتبار طبع فرهنگ آقای دهخدا از وزارت دارایی دریافت دارد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه از حیث حقوق متصدیان عمل وخرید کاغذ و هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.

تبصره - نظر به خدمات فرهنگی و علمی شایان تقدیر آقای محمد قزوینی به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود ماهی ده هزار ریال حقوق به آقای‌محمد قزوینی مادام‌العمر پرداخت کند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره‌است در جلسه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی