قانون اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۹.۱۰

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود هم ارز ریالی مبلغ یک صد و هزار دلار سهمیه تعهد شده دولت ایران در برنامه غذایی جهانی (W.F.P)وابسته به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحده در سالهای ۱۹۶۶ تا پایان ۱۹۶۸ مورد تقاضای وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی‌کل کشور در سال ۱۳۴۷ پرداخت نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۴۷ در جلسه روز یک شنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی