قانون اجازه پرداخت حق‌التدریس معلمین خارجی مدارس ایرانی در عراق

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت حق‌التدریس معلمین خارجی مدارس ایرانی در عراق - ‌مصوب ۱۳۴۶٫۹.۷

‌ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای تدریس زبان خارجی و هم چنین اجرای برنامه عربی در آموزشگاه‌های ایرانی در عراق از اتباع‌خارجی با پرداخت حق‌التدریس استفاده نماید. میزان حق‌التدریس این قبیل افراد با تصویب هیأت وزیران به ارز از محل اعتبار مربوط بودجه وزارت‌آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه هفتم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی