قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دوماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی - مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴

ماده اول - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه دوماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس را در حدودبودجه و اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۳ از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمک‌هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشورشاهنشاهی (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در دوماهه اول سال ۱۳۲۴ از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.

تبصره ۲ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) در دوماهه‌اول سال ۱۳۲۴ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

ماده دوم - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مبلغ نهصد و پنجاه هزار ریال معادل دو دوازدهم بودجه اداره روزنامه رسمی کشورشاهنشاهی را که تقدیم مجلس نموده‌است برای حقوق و هزینه ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۴ به رسم علی‌الحساب از وزارت دارایی دریافت وبپردازد و پس از تصویب بودجه احتساب نماید.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی